Statutes

VZW Belgian Hand Group

(nieuwe statuten overeenkomstig 7e besluit algemene vergadering)

I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel

Artikel 1: Rechtsvorm

De vereniging is een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 (hierna genoemd de VZW-wet)

Artikel 2: Naam

De vzw draagt de naam “Belgian Hand Group”

Artikel 3: Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Ukkel, Ringlaan 138A, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen binnen de gemeente of het arrondissement. Een verplaatsing van de maatschappelijke zetel buiten het arrondissement kan enkel mits statutenwijziging. Elke verplaatsing moet binnen de maand in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 4: duur

De vzw is opgericht voor onbepaald duur.

Artikel 5: doel en activiteiten

De vereniging heeft tot doel de kennis en de ontwikkeling van de wetenschappelijke disciplines, die zich met de hand inlaten te stimuleren;

De opzoekingen in dit domein te bevorderen en dit zowel op wetenschappelijk, klinisch en sociaal vlak;

De kwaliteit van de zorgen verstrekt aan personen met een handprobleem te verbeteren;

De samenwerking aan te moedigen tussen de chirurgen die zich toeleggen op handpathologieën;

De samenwerking aan te moedigen tussen de verschillende organismen die zich bezighouden met patiënten met handproblemen;

Dit alles in de strikte eerbiediging van het gezag, uitgeoefend over de leden, door hun tuchtoverheden en de deontologie eigen aan het beroep.

De vereniging kan alle bijkomende verrichtingen doen die bij haar hoofddoel aansluiten en welke nodig zijn tot het bereiken van dit doel, zij kan dus onroerende goederen bezitten om er haar inrichtingen onder te brengen of om in de toekomst uitbreiding mogelijk te maken.

De vereniging houdt jaarlijks ten minste één wetenschappelijke vergadering. De voertalen tijdens deze vergadering zijn het Nederlands, het Frans en het Engels.

II. Leden, bijdrage

Artikel 6

De vzw bestaat uit effectieve-, toegetreden- en ereleden. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering. De toegetreden leden en de ereleden kunnen deelnemen aan de trainingen en activiteiten door de VZW georganiseerd, volgens de bepalingen in het huishoudelijk reglement.

Elk lid aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten vervat staan. Het aanvaarden van de statuten houdt de aanvaarding van een eventueel huishoudelijk reglement in.

Artikel 7: effectieve leden

Er dienen minstens drie effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in de VZW-wet.

De effectieve leden worden voorgesteld door de raad van bestuur. Ze voldoen aan volgende voorwaarden:

– minimum 1 jaar toegetreden lid

– 2 originele voordrachten gegeven hebben tijdens de vergaderingen van de Belgian Hand Group

of

– één voordracht hebben hebben gegeven en auteur of medeauteur zijn van een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift over handchirurgie

of ​

– één voordracht hebben gegeven en het FESSH diploma van handchirurgie hebben behaald.

– in regel zijn met de betaling van het lidgeld

Artikel 8: toegetreden leden en ereleden

De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de Raad van Bestuur. Om toegetreden lid te kunnen worden moet het kandidaat-lid voorgedragen worden door twee leden van de Algemene Vergadering en belangstelling hebben voor de doelstellingen van de vereniging.

De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat op haar eerstvolgende vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden.

De titel van erelid kan, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Vergadering toegekend worden aan elke persoon die zich onderscheiden heeft door een buitengewone bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 9: bijdrage

Effectieve leden en de toegetreden leden betalen een lidmaatschapsbijdrage die varieert naargelang het type lidmaatschap en die door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd. Ze bedraagt maximum 300 euro.

Artikel 10 : ontslag

Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekende brief of e-mail aan de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt worden. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.

Elk lid is verondersteld zijn lidgeld te betalen voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien er geen betaling gebeurt voor 1 juli van het daaropvolgende jaar, ondanks een schriftelijke aanmaning, wordt het lid automatisch geschrapt van de ledenlijst.

Artikel 11: beëindiging van het lidmaatschap

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met meerderheid van twee derden van de stemmen uitgesproken worden. De Raad van Bestuur kan evenwel een lid voorlopig schorsen in afwachting van een beslissing van de Algemene Vergadering.

De uitsluiting van een toegetreden lid is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die dit uitspreekt met een gewone meerderheid van de stemmen.

Artikel 12: rechten

Geen enkel effectief of toegetreden lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

III De Algemene Vergadering

Artikel 13: samenstelling

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Eén lid kan echter maximaal twee stemmen uitbrengen, één voor zichzelf en één voor zijn volmachtgever.

Artikel 14: bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

wijzigen van de statuten
benoemen en ontslaan van bestuurders
goedkeuren nieuwe leden
goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen
ontbinden van de vereniging
uitsluiten van een lid
omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk
Artikel 15: vergaderingen

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist en tenminste één maal per jaar binnen de 6 maand na het afsluiten van het boekjaar. De uitnodiging wordt vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verstuurd per gewone post of per E-mail

De oproeping bevat de agendapunten. Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten worden toegevoegd mits akkoord van 2/3e van de aanwezige leden.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen op verzoek van minstens 1/5e van de effectieve leden. De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden verstuurd.

Artikel 16: quorum en stemming

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3e van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3e van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden vereist ze een meerderheid van 4/5e van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 17: inzagerecht

De besluiten van de Algemene Vergadering worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de leden ter inzage beschikbaar en de leden kunnen op aanvraag een afschrift ontvangen.

IV De Raad van Bestuur

Artikel 18: samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie personen, lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen.

De Algemene Vergadering kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen.

Het voorzitterschap is alternerend Nederlandstalig en Franstalig. De voorzitter wordt opgevolgd door de uittredende ondervoorzitter mits akkoord van de Algemene Vergadering.

Er kunnen 3 raadgevende leden zijn zonder stemrecht binnen de Raad van Bestuur. Deze leden zijn de 2 laatste voorzitters en 1 lid, jonger dan 45 jaar, mits akkoord van de Algemene Vergadering.

De secretaris kan zich laten bijstaan door een adjunct-secretaris, die anderstalig is en geen bestuursbevoegdheden heeft.

De Algemene Vergadering zal vertegenwoordigers aanduiden bij de internationale overkoepelende verenigingen van handchirurgie waarvan de Belgian Hand Group lid is. Deze vertegenwoordigers hebben geen bestuursbevoegdheden

Artikel 19: voorwaarden

De kandidaat-bestuurders dienen hun kandidatuur minimum 7 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering in te richten aan de Raad van Bestuur.

Om tot bestuurder te kunnen verkozen worden moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

aanvaard worden als effectief lid door de Algemene Vergadering
de minimum leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
Artikel 20: benoeming, ontslag

De bestuurders worden benoemd door een Algemene Vergadering voor termijn van 2 jaar. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar met uitzondering van de voorzitter en de ondervoorzitter, en zijn ten alle tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur.

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode. In tussentijd kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.

Artikel 21: vergaderingen, beraadslaging, beslissing

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Geeft deze geen uitsluitsel dan wordt de stem van de voorzitter weerhouden. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de effectieve leden.

Artikel 22: bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden.

Uitgaven met een tegenwaarde tussen de €5.000,00 et €10.000,00 vereisen de voorafgaandelijke unanieme goedkeuring van alle leden van de raad van bestuur.

Uitgaven met een tegenwaarde boven de €10.000,00 vereisen de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering

Artikel 23: vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 24: bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit de stukken moet blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

V. Begroting en rekeningen

Artikel 25

Een boekjaar begint op één januari en sluit af op éénendertig december nadien.

Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening en de begroting op die zij ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering op tijdstip van de jaarvergadering.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in Artikel 17 VZW-wet en daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 26

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een vereffenaar aan, waarvan zij de opdracht omschrijft.

Ingeval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vzw dat zal worden toegekend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel, werkzaam in België.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en het beëindigen van het mandaat van de vereffenaars, het voltooien van de vereffening en de toewijzing van de activa, zullen ter griffie neergelegd worden en zullen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

ASBL «BELGIAN HAND GROUP» (les statuts coordonnées)

I. Dénomination, siège social, durée, objet

Article 1 : Forme juridique

L’association est une entité dotée de la personnalité juridique, plus précisément, une association sans but lucratif (appelée ci-après A.S.B.L.) sur la base de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, modifiée par la loi du 2 mai 2002 (appelée ci-après la loi sur les A.S.B.L.).

Article 2 : Nom

L’A.S.B.L. est dénommée « Belgian Hand Group »

Article 3 : Siège

Le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue Circulaire 138A, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Le conseil d’administration a le pouvoir de transférer l’adresse du siège social dans la commune ou l’arrondissement. Le siège social ne peut être transféré en dehors de l’arrondissement que moyennant une modification aux statuts. Tout transfert doit être publié endéans le mois aux annexes au Moniteur belge.

Article 4 : Durée

L’A.S.B.L. est constituée pour une durée indéterminée.

Article 5 : Objet et activités

L’association a pour objet la connaissance et le développement des disciplines scientifiques qui visent à stimuler la main;

Promouvoir la recherche dans ce domaine, sur les plans scientifique, clinique et social;

Améliorer la qualité des soins fournis à des personnes ayant un problème à la main;

Encourager la collaboration entre les chirurgiens qui se spécialisent dans les pathologies de la main;

Encourager la collaboration entre les différents organismes qui s’occupent de patients ayant un problème à la main;

Tout cela, dans le respect rigoureux de l’autorité, exercée sur les membres, par leurs autorités de discipline et de la déontologie propre à la profession.

L’association peut effectuer toutes les opérations supplémentaires qui ont un lien avec son objet principal et qui sont nécessaires à la réalisation de cet objet. Elle peut dès lors posséder des biens immeubles pour y loger ses installations ou permettre une extension à l’avenir.

L’association tient tous les ans au moins une assemblée scientifique. Les langues véhiculaires employées au cours de cette assemblée, sont le français, le néerlandais et l’anglais.

II. Membres, cotisation

Article 6

L’A.S.B.L. se compose de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d’honneur. Seuls les membres effectifs font partie de l’assemblée générale. Les membres adhérents et les membres d’honneur peuvent participer aux formations et aux activités organisées par l’A.S.B.L., selon les dispositions du règlement d’ordre intérieur.

Chaque membre accepte par le fait même de son adhésion toutes les dispositions et obligations contenues dans les statuts. L’acceptation des statuts implique l’acceptation d’un éventuel règlement d’ordre intérieur.

Article 7 : Membres effectifs

Il doit y avoir au moins trois membres effectifs, ayant tous les droits et tous les devoirs décrits dans la loi sur les A.S.B.L..

Les membres effectifs sont proposés par le conseil d’administration. Ils satisfont aux conditions suivantes :

– avoir au minimum 1 année d’expérience comme membre adhérent

– avoir donné 2 conférences originales pendant les assemblées du Belgian Hand Group

ou

– avoir donné une communication pendent les assemblées du BHG + être auteur/co-auteur d’une publication sur chirurgie de la main dans un journal scientifique

ou

– avoir donné une communication pendent les assemblées du BHG + avoir le diplôme de chirurgie de la main du FESSH

– être en règle avec le paiement de la cotisation.

Article 8 : Membres adhérents et membres d’honneur

Les candidats membres adressent leur candidature au conseil d’administration. Pour pouvoir devenir membre adhérent, le candidat-membre doit être proposé par deux membres de l’assemblée générale et avoir manifesté de l’intérêt pour les objectifs de l’association.

L’assemblée générale décidera de l’acceptation du candidat à sa prochaine assemblée, à la majorité simple des voix. La décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Le titre de membre d’honneur peut être conféré, sur proposition du conseil, par l’assemblée générale à toute personne qui s’est distinguée par une contribution exceptionnelle à la réalisation des objectifs de l’association.

Article 9: Cotisation

Les membres effectifs et les membres adhérents paient une cotisation de membre qui varie selon le type d’adhésion et qui est fixée par le conseil d’administration. Cette cotisation s’élève au maximum à 300 euros.

Article 10 : Démission

Tout membre effectif peut démissionner à tout moment de l’association. La démission doit être notifiée par lettre recommandée ou par email au conseil d’administration. La démission prendra cours un mois après cette lettre.

Tout membre est censé avoir payé sa cotisation avant l’expiration de l’année en cours. A défaut de paiement avant le 1er juillet de l’année suivante, en dépit d’une sommation écrite, le membre est radié automatiquement de la liste des membres.

Article 11: Fin de l’appartenance comme membre

L’exclusion d’un membre effectif peut seulement être prononcée par l’assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix. Le conseil d’administration peut toutefois suspendre provisoirement un membre en attendant une décision de l’assemblée générale.

L’exclusion d’un membre adhérent relève de la compétence du conseil d’administration, qui la prononce à la majorité simple des voix.

Article 12 : Droits

Aucun membre effectif ou adhérent ne peut faire valoir ou exercer de droits quelconques sur les actifs de l’A.S.B.L. sur la base de la simple qualité de membre. Cette exclusion de droits sur les actifs s’applique à tout moment : pendant l’appartenance comme membre, en cas de cessation de l’appartenance comme membre pour quelque raison que ce soit, dans l’hypothèse d’une dissolution de l’A.S.B.L., etc.

III L’assemblée générale

Article 13 : Composition

L’assemblée générale se compose des membres effectifs. Ceux-ci peuvent se faire représenter par un autre membre effectif. Néanmoins, un membre peut émettre deux votes au maximum, l’un pour lui-même et l’autre pour son mandant.

Article 14 : Compétences

L’assemblée générale est exclusivement compétente pour :

modifier les statuts
nommer et révoquer des administrateurs
approuver de nouveaux membres
approuver les budgets et les comptes
dissoudre l’association
exclure un membre
transformer l’association en une société à finalité sociale.
Article 15 : Assemblées

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration chaque fois que l’objet ou les intérêts de l’association le requièrent et au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. La convocation est envoyée quinze jours avant la date de l’assemblée générale à tous les membres effectifs, par courrier ordinaire ou par e-mail.

La convocation contient les points inscrits à l’ordre du jour. Après la publication de l’ordre du jour, des points peuvent être ajoutés moyennant l’accord des 2/3 des membres présents.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d’au moins 1/5e des membres effectifs. La convocation est envoyée au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale à tous les membres effectifs.

Article 16 : Quorum et vote

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents ou représentés.

La modification des statuts requiert une délibération en une assemblée qui satisfait à un quorum des 2/3 des membres présents ou représentés. Si moins des 2/3 des membres sont présents ou représentés à la première assemblée, une deuxième assemblée peut être convoquée. Elle pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La deuxième assemblée ne peut pas se tenir dans les quinze jours suivant la première assemblée. La décision est réputée acceptée si elle est approuvée par 2/3 des voix des membres présents ou représentés. Uniquement lorsque la modification aux statuts concerne l’objet ou les objectifs, elle requiert une majorité des 4/5e des voix des membres présents ou représentés.

Article 17 : Droit de consultation

Les décisions de l’assemblée générale sont enliassées et conservées au siège social de l’association. Les membres peuvent les consulter et en recevoir copie, sur demande.

IV Le conseil d’administration

Article 18 : Composition

L’association est administrée par un conseil d’administration d’au moins trois personnes, membres de l’association et désignées par l’assemblée générale. Le nombre d’administrateurs doit en tout cas être toujours inférieur au nombre de membres effectifs de l’association. Si il y que trois membres , le conseil d’administration est composé de deux personnes.

L’assemblée générale choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ces quatre personnes sont mandatées séparément à recevoir la correspondance, des assignations postales, des lettres recommandées, etc., adressées à l’association.

La présidence est assurée en alternance par un néerlandophone et un francophone. Au président succède le vice-président sortant, moyennant l’accord de l’assemblée générale.

On peut avoir 3 membres consultatifs sans droit de vote au sein du conseil d’administration. Ces membres sont les 2 derniers présidents et 1 membre, âgé de moins de 45 ans, moyennant l’accord de l’assemblée générale.

Le secrétaire peut se faire assister d’un secrétaire adjoint, qui appartient à l’autre rôle linguistique et n’a pas de pouvoir de gestion.

L’assemblée générale désignera des représentants auprès des associations internationales de coordination de la chirurgie de la main, dont le Belgian Hand Group est membre. Ces représentants n’ont pas de pouvoir de gestion

Article 19 : Conditions

Les candidats-administrateurs doivent adresser leur candidature au minimum 7 jours avant la date de l’assemblée générale au conseil d’administration.

Pour pouvoir être élu administrateur, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

être accepté comme membre effectif par l’assemblée générale
avoir atteint l’âge minimum de 18 ans.
Article 20 : Nomination, démission

Les administrateurs sont nommés par une assemblée générale pour un terme de 2 ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles, à l’exception du président et du vice-président, et peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Tout membre du conseil d’administration peut aussi présenter sa démission au moyen d’une notification écrite au conseil d’administration.

En cas de démission, de suspension ou de décès d’un administrateur, la première assemblée générale qui suit pourvoira à son remplacement, pour la période encore en cours. Dans l’intervalle, le conseil d’administration pourra désigner en son sein un administrateur qui assurera provisoirement la fonction devenue vacante.

Article 21 : Réunions, délibérations, décisions

Le conseil d’administration ne peut valablement décider que si la majorité des administrateurs est présente. En cas de parité des voix, un deuxième scrutin a lieu. Si celui-ci donne lieu de nouveau à une parité, la voix du président est prépondérante. Il est établi un procès-verbal, qui sera conservé dans un registre des procès-verbaux. Les membres effectifs pourront le consulter.

Article 22 : Compétences

Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus. Il peut entre-autres, sans que cette énumération ne soit limitative et sans porter atteinte à tous les autres pouvoirs résultant de la loi ou des statuts, accomplir tous actes et conclure toutes conventions, prendre des dispositions, compromettre, acquérir, échanger, vendre des biens meubles et immeubles, grever des biens immeubles ou des droits d’une hypothèque, souscrire des emprunts, accepter tous legs, subsides, donations et cessions.

Les dépenses entre €5.000,00 et €10.000,00, nécessiteront un accord unanime de tous les membres du conseil d’administration.

Au-delà de €10.000,00, les dépenses devront d’abord être soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

Article 23 : Représentation

Le conseil d’administration représente en tant que collège l’A.S.B.L. dans les actes et en justice. Il représente l’association par la majorité de ses membres. Sans préjudice au pouvoir de représentation général du conseil d’administration en tant que collège, l’A.S.B.L. est aussi représentée en justice et dans les actes par deux administrateurs agissant conjointement.

Le conseil d’administration ou les administrateurs qui représentent l’A.S.B.L., peuvent désigner des fondés de pouvoir de l’A.S.B.L.. Les fondés de pouvoir engageront l’A.S.B.L. dans les limites de la procuration qui leur aura été donnée.

Article 24 : Exigences en matière de publication

La nomination des membres du conseil d’administration et la fin de leur mandat seront publiées par le dépôt dans le dossier de l’association au greffe du tribunal de commerce d’un extrait de celles-ci, destiné à être publié aux annexes au Moniteur belge. Les pièces doivent établir si les personnes qui représentent l’A.S.B.L., engagent l’A.S.B.L. chacune séparément, conjointement ou en tant que collège.

V. Budget et comptes

Article 25

Un exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre suivant.

A la suite de la clôture de l’exercice, le conseil d’administration établit les comptes annuels et le budget, qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale au moment de l’assemblée annuelle.

La comptabilité est tenue conformément à ce qui est stipulé à l’article 17 de la loi sur les A.S.B.L. et aux arrêtés d’exécution applicables à celle-ci.

Les comptes annuels sont déposés dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce.

VI. Dissolution et liquidation

Article 26

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désigne un liquidateur, dont elle décrit la mission.

En cas de dissolution et de liquidation, l’assemblée générale décide de l’affectation du patrimoine de l’A.S.B.L., qui sera attribué à une autre association sans but lucratif ayant un objet similaire ou connexe, et active en Belgique.

Toutes les décisions concernant la dissolution, les conditions de liquidation, la nomination des liquidateurs et la fin de leur mandat, la clôture de la liquidation et l’affectation de l’actif, seront déposées au greffe et seront publiées aux annexes au Moniteur belge.”

This website uses cookies to improve your user experience. Read more